ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
59

• หญิง
55

รวม
115


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
2

• ครู ชำนาญการพิเศษ
4

• ครู ชำนาญการ
8

• ครู ไม่มี
2

• ไม่มี ไม่มี
55


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
20

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
57

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
15


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10

• แผนกวิชาการขาย
2

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
2

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการดร.ธิปดิ์ ภาสว่าง
ผู้อำนวยการ สถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายสุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายอภิชาติ อินทร์คำน้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนางพรทิพย์ คำเพชรดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชัชวาล คำเพชรดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายขวัญชัย วรสีห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
พนักงานราชการ แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลนายปรีชา ปานกลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิชาญ ศูนย์กลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายอุกฤษฏ์ จรรยารัตนกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนายวิษณุ ชำนิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนางสาวพชรพร เพลงสันเทียะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย
พนักงานราชการ แผนกวิชาการขาย
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนายธนเศรษฐ สุขสว่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการว่าที่ร.ต.วัชรินทร์ สิทธิจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางมานิดา สุรุ่งเรืองสกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
ข้าราชการครูนางธัญดา ศรีเพ็ชร
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายปัญจพัฒน์ ภักดี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางสาวกัลย์ฐพัทร์ พงษ์สง่างาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการนายวรวุฒิ พุฒกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนางสาวฐานิสร์ษา กิรัมย์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอานนท์ คำภัยวงศ์พิทักษ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเบญจมาภรณ์ สุดมี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายมณเฑียร งามแก้ว
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายอนุเทพ ฝอยทอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการนางจริยา พงษ์ศิริรักษ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุชาดา เชื้อจันอัด
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชีนายณัฎฐ์วัฒน์ บุญรัมย์
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางวิจิตรา บุญพิคำ
พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอนุคม ราชวงศ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวฐิกันยาพัชร นาดี
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายกฤษณะ ราชนิล
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางนิศานาถ ราชนิล
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนางสาวโชติการ สืบค้า
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายอนุพงษ์ สุวิทยศักดิ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายณัชธนะ วัชรสุพร
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางโรจนี สุขสว่าง
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายธีระนันท์ ลานตะคุ
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานนายสันชัย สุขศรีพะเนาว์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายกรณ์ศุภพล เวียงสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายมารุตพงศ์ พลระวัง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายโกมล แก้วบาง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูอัตราจ้างนายมงคล พูนโตนด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสิทธิรัตน์ มีอาจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขายนางจารุวรรณ กรกำจายฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายวรวุฒิ บุญเที่ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอรรณพ นามมะเริง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวขวัญฤทัย ยิ่งแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวสุทธิดา อาจสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวบุษบาวรรณ เข็มพิมาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายรังสรรค์ สืบศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายณัฐวัฒน์ กรงทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลว่าที่่ ร.ต.ณัฐวุฒิ เดาขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางมยุรฉัตร สามัคคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวีระศักดิ์ แกล้วกล้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายคมสัน ไชยวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพีรพงษ์ ตั้งก้องเกียรติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายยศพล เชื้อสาวะถี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.เทอดอนันต์ จันทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายภูมินันท์ ขอขันกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายโยธิน มาศเลิง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวณัฐสุดา หมั่นกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณัฐชนน แสนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลนางสาวภัทราพร เกตุกระทุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิทธิโชค อุปเถย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐกิตติ์ แจ้งไพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวรัตติกาล แก้วโทน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวดวงญศมณฑน์ บุพตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลนายเปรมชัย ไพชยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายรังสี พวงเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่นางณัฐกาญจน์ ผ่องพรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวกาญจนา แทนกลาง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวธิดาวรรณ พันธุ์ศรีนคร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศุภกานต์ แทนกลาง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเมธาวี พระสว่าง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางฉันทนา ชำนิจ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวนฤมล เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววิไลวรรณ คล่องชอบ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววราภรณ์ นิตย์ใหม่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายโอภาส ภักดีนอก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวน้ำฝน ดวงพิมาย
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวสิริเรียม ศรราช
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวพิมพ์ผกา โพธิ์พล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวสุมาลี เปี้ยสาย
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางศุภานัน นาคดี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสมหวัง นวนมะเริง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวบุญเรือน ทองไชย
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวภัทราพร ทับกระโทก
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวเยาวลักษณ์ เสร็จกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวปาริฉัตร มนัสการ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวณภัทร กลุ่มกลาง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวณัชฌา ทองคลี่
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนายพิสิฐ สิริพุทธิพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวชลธิชา สิทธิจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวประภาภรณ์ ตอมพุดซา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายจารุพรรดิ ราชนิล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวศศิธร มวยดี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวทัศนาพร อรชุน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวภัทราพร ยาพิมาย
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถนายอรุณ ดีสูงเนิน
พนักงานขับรถ งานพัสดุ
แม่บ้าน/นักการภารโรงนายสนิท บุญโต
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายโกญจนาท แสงจันทร์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายสมชาย สอนนิลพะเนาว์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางจำเนียร ศิริสุข
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางทองดี บุญธรรมวัด
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายถาวร ลายขุนทด
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางสำราญ เปี้ยสาย
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางเรไร ดวงแก้ว
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางสาวสมพิศ ลมพิมาย
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
พนักงานรักษาความปลอดภัยนายสุพล ไคลพิมาย
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่วิชัย ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่