ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
59

• หญิง
48

รวม
107


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1

• ผู้บริหาร ชำนาญการ
1

• ครู ชำนาญการพิเศษ
5

• ครู ชำนาญการ
7

• ครู ไม่มี
2

• ไม่มี ไม่มี
45


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
19

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
60

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10

• แผนกวิชาการขาย
2

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
1

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• งานบริหารงานทั่วไป
2

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
3

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)




ผู้อำนวยการ



ดร.ธิปดิ์ ภาสว่าง
ผู้อำนวยการ สถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ




รองผู้อำนวยการ



นายสุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ



นายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ



นายวิโรจน์ บุญชื่น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ



นายอำนาจ พงษ์ษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ




หัวหน้าแผนก



นายอภิชาติ อินทร์คำน้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ



นางพรทิพย์ คำเพชรดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายชัชวาล คำเพชรดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษ



นายขวัญชัย วรสีห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน



นายวิชาญ ศูนย์กลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ



นายอุกฤษฏ์ จรรยารัตนกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการ



นายวิษณุ ชำนิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการ



นางสาวพชรพร เพลงสันเทียะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย
พนักงานราชการ แผนกวิชาการขาย



นายธนเศรษฐ สุขสว่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ



ว่าที่ร.ต.วัชรินทร์ สิทธิจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการ



นางมานิดา สุรุ่งเรืองสกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี



นายอานนท์ คำภัยวงศ์พิทักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายธัชพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย




ข้าราชการครู



นางธัญดา ศรีเพ็ชร
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ



นายณัฐปัญจลักษณ์ ภักดี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ



นางสาวกัลย์ฐพัทร์ พงษ์สง่างาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ



นายวรวุฒิ พุฒกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการ



นางสาวฐานิสร์ษา กิรัมย์
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครู ชำนาญการ



นางสาวเบญจมาภรณ์ สุดมี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ



นายมณเฑียร งามแก้ว
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ



นายอนุเทพ ฝอยทอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษ



นายวิษณุ ทาโยธี
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วย




พนักงานราชการ



นางจริยา พงษ์ศิริรักษ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา



นางสาวสุชาดา เชื้อจันอัด
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชี



นายณัฎฐ์วัฒน์ บุญรัมย์
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี



นางวิจิตรา บุญพิคำ
พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา



นายอนุคม ราชวงศ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์



นายกฤษณะ ราชนิล
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา



นายกรณ์ศุภพล เวียงสันเทียะ
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน



นางนิศานาถ ราชนิล
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี



นายอนุพงษ์ สุวิทยศักดิ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด



นายณัชธนะ วัชรสุพร
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานปกครอง



นางโรจนี สุขสว่าง
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ



นายธีระนันท์ ลานตะคุ
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางสาวสุทธิดา อาจสุวรรณ
พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



ว่าที่่ ร.ต.ณัฐวุฒิ เดาขุนทด
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นายพีรพงษ์ ตั้งก้องเกียรติ
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี




หัวหน้างาน



นายยศพล เชื้อสาวะถี
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์



ว่าที่ ร.ต.เทอดอนันต์ จันทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก




ครูอัตราจ้าง



นายโกมล แก้วบาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์



นางสาวขวัญฤทัย ยิ่งแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



นางสาวบุษบาวรรณ เข็มพิมาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายรังสรรค์ สืบศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์



นางมยุรฉัตร สามัคคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายวีระศักดิ์ แกล้วกล้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน



นายภูมินันท์ ขอขันกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นายจารุพรรดิ ราชนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์



นางสาวณัฐสุดา หมั่นกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายณัฐชนน แสนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล



นางสาวภัทราพร เกตุกระทุ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายสิทธิโชค อุปเถย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายณัฐกิตติ์ แจ้งไพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายเปรมชัย ไพชยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์



นายรังสี พวงเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายธนวัฒน์ พิมพ์วาปี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์



นางสาวอินทิรา ปราบวิชิตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นายศรัณยู ศิริการ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน



นายป้องไผ่ เหมือนสิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล



นายสาโรจน์ ช่วยพิมาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล



นายณัฐพล ก้องเจริญพาณิชย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง



นายศิวัชชัย อุ่นไธสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นายสราวุธ สิงห์โต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน



นายรัชชานนท์ แม๊กพิมาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายสิทธิรัตน์ มีอาจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย




เจ้าหน้าที่



นางณัฐกาญจน์ ผ่องพรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ



นางสาวกาญจนา แทนกลาง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางสาวธิดาวรรณ พันธุ์ศรีนคร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน



นางสาวศุภกานต์ แทนกลาง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน



นางสาวเมธาวี พระสว่าง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน



นางฉันทนา ชำนิจ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



นางสาวนฤมล เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา



นางสาววิไลวรรณ คล่องชอบ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางสาววราภรณ์ นิตย์ใหม่
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร



นายโอภาส ภักดีนอก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่



นางสาวน้ำฝน ดวงพิมาย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล



นางสาวสิริเรียม ศรราช
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร



นางสาวพิมพ์ผกา โพธิ์พล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป



นางสาวสุมาลี เปี้ยสาย
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



นางศุภานัน นาคดี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



นางสาวสมหวัง นวนมะเริง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางสาวบุญเรือน ทองไชย
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี



นางสาวภัทราพร ทับกระโทก
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์



นางสาวเยาวลักษณ์ เสร็จกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์



นางสาวปาริฉัตร มนัสการ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



นางสาวณภัทร กลุ่มกลาง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี



นางสาวชลธิชา สิทธิจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน



นางสาวประภาภรณ์ ตอมพุดซา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง



นางสาวศศิธร มวยดี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ



นางสาวกมลวรรณ เดือนกลาง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่




พนักงานขับรถ



นายอรุณ ดีสูงเนิน
พนักงานขับรถ งานพัสดุ




แม่บ้าน/นักการภารโรง



นายสนิท บุญโต
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่



นายโกญจนาท แสงจันทร์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่



นายสมชาย สอนนิลพะเนาว์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่



นางจำเนียร ศิริสุข
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่



นางทองดี บุญธรรมวัด
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่



นายถาวร ลายขุนทด
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่



นางสำราญ เปี้ยสาย
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่



นางเรไร ดวงแก้ว
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่



นางสาวสมพิศ ลมพิมาย
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่



วิชัย ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่




พนักงานรักษาความปลอดภัย



นายสุพล ไคลพิมาย
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่



นายธวัชชัย ศิริสุข
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่