ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
55

• หญิง
55

รวม
110


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
22

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
50

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18

• มัธยมศึกษาตอนต้น
8

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• สถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10

• แผนกวิชาการขาย
2

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานการเงิน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
3

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
นายนนท์ธพันธ์ุ พิมพา
ผู้อำนวยการ สถานศึกษา

นายจักรี ราชนิล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชัชวาล คำเพชรดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางพรทิพย์ คำเพชรดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอารีรัตน์ คงพูนวิรุฬ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย
พนักงานราชการ แผนกวิชาการขายนายปรีชา ปานกลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายวิษณุ ชำนิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนิศานาถ ราชนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชีนายขวัญชัย วรสีห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
หัวหน้างาน งานปกครองว่าที่ร.ต.วัชรินทร์ สิทธิจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายอภิชาติ อินทร์คำน้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายมงคล พูนโตนด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายกีรติ กรกำจายฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์นายวิชาญ ศูนย์กลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ข้าราชการครู แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมนายธนเศรษฐ สุขสว่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก

นายเอกลักษณ์ ภักดี
ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวเบญจมาภรณ์ สุดมี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางธัญดา ศรีเพ็ชร
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวกัลย์ฐพัทร์ พงษ์สง่างาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงินนายวรวุฒิ พุฒกลาง
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายอำนาจ พงษ์ษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายอุกฤษฏ์ จรรยารัตนกุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานพัสดุ

นางจริยา พงษ์ศิริรักษ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางวิจิตรา บุญพิคำ
พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายธีระนันท์ ลานตะคุ
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางโรจนี สุขสว่าง
พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวพชรพร เพลงสันเทียะ
พนักงานราชการ แผนกวิชาการขายนายอนุพงษ์ สุวิทยศักดิ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวฐิกันยาพัชร นาดี
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนายกฤษณะ ราชนิล
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวสุชาดา เชื้อจันอัด
พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชีนายณัชธนะ วัชรสุพร
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายนิเชฐ ขันตินุกูลธานนท์
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอนุคม ราชวงศ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายณัฎฐ์วัฒน์ บุญรัมย์
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสุพิมดา อยู่อินทร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสุปกาณฑ์ ไพรนอก
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวโชติการ สืบค้า
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายโกมล แก้วบาง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสันชัย สุขศรีพะเนาว์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายยศพล เชื้อสาวะถี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.เทอดอนันต์ จันทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายมารุตพงศ์ พลระวัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอรวรรณ สุนเจิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทิตะวัน อยู่เรืองเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวมยุรฉัตร ผางเวทย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวบุษบาวรรณ เข็มพิมาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุวรรณา แสงไตรลักษณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายวีระศักดิ์ แกล้วกล้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายพีรพงษ์ ตั้งก้องเกียรติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางมานิดา สุรุ่งเรืองสกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายณัฐวัฒน์ กรงทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลนายธวัช สะตะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นางจารุวรรณ กรกำจายฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายพิสิทธิ์ หนีกระโทก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายยุทธนา ประเสริฐโส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายจิรายุ ยิ่งแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอรรณพ นามมะเริง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายณัฐวุฒิ เดาขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายกรณ์ศุภพล เวียงสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภานุมาศ บำเพ็ญชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายคมสัน ไชยวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายกิตติสิทธิ์ พูนโตนด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวรวุฒิ บุญเที่ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายรังสรรค์ สืบศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวจินดารัตน์ นันสัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นางสาวสมหวัง นวนมะเริง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวณภัทร กลุ่มกลาง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวธิดาวรรณ พันธุ์ศรีนคร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณัชฌา ทองคลี่
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสุทธิดา อาจสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวทิพย์อุษา ตรีเดช
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุมาลี เปี้ยสาย
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวปาริฉัตร มนัสการ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวภัทราพร ทับกระโทก
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวศุภกานต์ แทนกลาง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวน้ำฝน ดวงพิมาย
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวนฤมล เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางฉันทนา ชำนิจ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวขวัญฤทัย ยิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสิริเรียม ศรราช
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายพิสิฐ สิริพุฒิพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวเสาวลักษณ์ สังฆมณี
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายสิทธิรัตน์ มีอาจ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกาญจนา แทนกลาง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายโอภาส ภักดีนอก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางณัฐกาญจน์ ผ่องพรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางศุภานัน นาคดี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวเมธาวี พระสว่าง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวเยาวลักษณ์ เสร็จกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวพิมพ์ผกา โพธิ์พล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวบุญเรือน ทองไชย
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิไลวรรณ คล่องชอบ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาววราภรณ์ นิตย์ใหม่
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

นายอรุณ ดีสูงเนิน
พนักงานขับรถ งานพัสดุนายประเสริฐ ชำนิกลาง
พนักงานขับรถ งานพัสดุ

นายสนิท บุญโต
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางเรไร ดวงแก้ว
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายโกญจนาท แสงจันทร์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายสมชาย สอนนิลพะเนาว์
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางจำเนียร ศิริสุข
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางทองดี บุญธรรมวัด
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นายถาวร ลายขุนทด
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางสำราญ เปี้ยสาย
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่นางน้ำอ้อย ทองพิมาย
แม่บ้าน/นักการภารโรง งานอาคารสถานที่

นายสุพล ไคลพิมาย
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่นายสมพงษ์ ชัยชาญ
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่