ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด11112

ปวช.1การบัญชีการบัญชี64854

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ94352

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล12314137

ปวช.1ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม38442

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง11014124

ปวช.1ช่างยนต์ตัวถังและสีรถยนต์23225

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1030103

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์254469

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ184462

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์088

ปวช.2การบัญชีการบัญชี14748

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ66672

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล11810128

ปวช.2ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม39544

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง71980

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์86187

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์304373

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ206080

ปวช.3การตลาดการตลาด21012

ปวช.3การบัญชีการบัญชี16364

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ107787

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1156121

ปวช.3ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม47148

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง92597

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1032105

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์372764

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ272855

ปวช.3ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง101

ปวส.1การบัญชีการบัญชี44852

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ011

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล74478

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์40141

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม30131

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล114758

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์143751

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง982100

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์131326

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม533891

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป1910

ปวส.2การบัญชีการบัญชี33740

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ124759

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล56056

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์49150

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา34034

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ142539

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง75580

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์3710

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม424183


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1456232688

ปวช.2371241612

ปวช.3435219654

ปวส.1337192529

ปวส.2289172461

รวม188810562944